หลักสูตร

1964898_545231775592431_269475225_n

เป็นหลักสูตรที่ช่วยเน้นให้เด็กมีความรู้และมีความคิดอย่างฉลาดรอบด้าน (สำหรับเด็กอายุ 3-7ปี) โดยมีปรัชญาว่า  “การสร้างการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  คือ  การเรียนรู้ที่มีความสุขผ่านประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือทำเอง  ซึ่งกิจกรรมและเกมคือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก  เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์และเพิ่มพูนสติปัญญา ปลูกฝังทักษะทางการคิด (Thinking Skill) แบบมีเหตุผลเชิงตรรกะ เสริมสร้าง IQ.,EQ.เพื่อให้เด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5 Concept
Happiness ความสุขก่อเกิดจาการเล่นที่ประสบความสำเร็จ
Confidence ความมั่นใจก่อเกิดความกล้า
Skill ทักษะความชำนาญก่อเกิดความถูกต้อง
Focus การจดจ่อกับงานก่อเกิดสมาธิที่ดี
Experience ประสบการณ์ก่อเกิดความรอบรู้

 

1969363_544755592306716_226913657_n

 

ระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)
เป็นการสอนด้วยการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ ในระดับก้าวหน้า ซึ่งเน้นทักษะการคิด (Brain Skills)  ฝึกการจัดระบบการทำงานของสมอง เด็กชอบเล่นและการเล่น คือการทำงานของเด็ก ดังนั้นการฝึกทักษะสมอง(Brain Skills)ผ่านการเล่นที่สนุกสนานเหมาะสมกับวัย อารมณ์ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยากเรียน
การเรียนการสอนจะแบ่งสาระการเรียนรู้ ดังนี้
ทักษะทางคณิตศาสตร์
มุ่งเน้นให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง และนำไปสู่การทำความเข้าใจในโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรูปแบบ การสอนเน้นที่เพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผลและขั้นตอน นำไปสู่การคิดคำนวณ แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสอนที่ให้เด็กมีส่วนร่วม และได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ทักษะทางภาษาไทย
มุ่งเน้นให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย โดยผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขรูปแบบ
การสอนเน้นให้เด็กมีความเข้าใจในหลักภาษาไทยอย่างถูกต้อง มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนที่ดีสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยากมากขึ้น
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
มุ่งเน้นให้เด็กมีความเข้าใจในหลักของภาษาอังกฤษและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ การสอนเน้นการจัดระดับการเรียนรู้ตามความรู้ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับองค์ความรู้เดิมของเด็กแต่ละคน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์เด็กๆ จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกฝนแบบเป็นขั้นตอนจนเกิดความชำนาญ โดยบทเรียนจะถูกจัดเรียงตามความยาก –ง่าย เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ทักษะทางการคิด
มุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้  การสอนเน้นการเรียนรู้ผ่านเกมส์การศึกษาที่มีความสนุกสนาน และมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยมีการใช้แบบฝึกหัดเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อจบชั่วโมง
ระยะเวลา
การเรียนการสอนในแต่ละวิชา จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับจะแบ่งออกเป็น 48 บทเรียน
รูปแบบการเรียนการสอน
• เป็นโปรแกรมการสอนที่ช่วยเสริมทักษะทางด้านการคิดและการพัฒนาอย่าง บูรณาการ
• การสอนอย่างเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญที่ครูจะต้องคำนึงถึง เพราะเมื่อเด็กๆ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง รอบด้านและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน
• เน้นการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเป็นสิ่งสำคัญ สื่อการสอนส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม มีการแบ่งช่วงลำดับจากง่าย –ยาก ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมจินตนาการ และนำไปบูรณาการทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น
• การทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ จะมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น การเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีผลให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

10268666_1401624496788948_26161179033467830_n