About Us

 เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่ง   เบรน ฟิตเนส มีนโยบายวางแผนขยายฐานลูกค้าออกไปให้ครอบคลุมทั่ว   ทั้งประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของครูและงานบริการให้ดีขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แต่ละสาขาดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น เป้าหมายของเราเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย การเพิ่มยอดสมาชิกครอบครัวที่มีลูกวัย 3 – 7 ปี ด้วยการขยายกลุ่มลูกค้านี้ เบรน ฟิตเนส เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวัฎจักรการศึกษาและธุรกิจแฟรนไชส์

cropped-brain_fitness_Happiness.png

Happiness ความสุขก่อเกิดจาการเล่นที่ประสบความสำเร็จ

เพราะเด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก  คือการเล่น

cropped-brain_fitness_Focus.png

Focus การจดจ่อกับงานก่อเกิดสมาธิที่ดี

ซึ่งส่งผลให้เด็กมีสมาธิในการเรียน

cropped-brain_fitness_Skill.png

Skill ทักษะความชำนาญก่อเกิดความถูกต้อง

ส่งเสริมให้การทำงานมีสิทธิภาพ  และได้นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที

cropped-brain_fitness_Experience.png

Experience ประสบการณ์ก่อเกิดความรอบรู้

จากทักษะการทำงานที่หลายหลาย  เป็นตัวปิดความคิดของเด็ก  ช่วยให้สมองมีโอกาสคิด  หาวิธีการที่มากกว่า 1 วิธี  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น  เด็กที่มีประสบการณ์มาก  จะเรียนรู้ได้ดีกว่า และย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า

cropped-brain_fitness_Confidence.png

Confidence ความมั่นใจก่อเกิดความกล้า

เพราะการเรียนผ่านการเล่น  จะเล่นตามระดับที่เขาทำได้  ให้เกิดความสำเร็จในแต่ละกิจกรรม เกิดความท้าทายที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่เขาทำได้  ซึ่งคือการสร้างความมุ่งมั่นเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กแต่ละคน  ที่จะส่งผลให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง