หลักสูตร

 

เบรน ฟิตเนส โฮม  พัฒนาสมองทุกส่วนด้วยระบบ  A.N.T  (Advanced Neurological Teaching) เป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ในระดับก้าวหน้า สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี  คอร์สเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของเด็ก ภายในบรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น ดุจดั่งแม่สอนลูก กิจกรรมเหล่านี้จะเติมเต็มให้ลูกๆเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ หลักสูตร เบรน ฟิตเนส โฮม มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้บุตรหลานของท่านมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านร่างกาย (Physicall)     ฝึกใช้กล้ามเนื้อมื้อให้สัมพันธ์กับตา  เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม รู้จักการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายให้คล่องแคล่วผ่านกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการกระตุ้นเซลล์ให้ทำงานเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนาน

ด้านอารมณ์ (Emotion)     พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านกิจกรรมดนตรีและนิทาน เสริมสร้างสมาธิและความเชื่อมั่นในการทำงาน ผ่านกิจกรรมศิลปะชิ้นน้อยๆ ด้วยตนเอง

ด้านสังคม (Social)     เรียนร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน เพื่อฝึกในเรื่องของการเข้าสังคม อดทนรอคอย การเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับผู้อื่น

ด้านสติปัญญา (Intelligence)     เรียนรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น สี รูปทรง ตัวเลข ฯลฯ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์มากมาย เสริมสร้างทักษะการฟังผ่านกิจกรรมที่สร้างความสุขและสนุกสนาน

ด้านจิตใจ (Morall)     สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงในการทำกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

 

Happiness           ความสุขเกิดจากการเล่นที่ประสบความสำเร็จ

Confidence         ความมั่นใจก่อให้เกิดความกล้า

 Experience         ประสบการณ์ก่อเกิดความรอบรู้

 Focus                    การจดจ่อกับงานก่อเกิดสมาธิ

Skill                        ทักษะความชำนาญก่อเกิดการทำงานที่ถูกต้อง