Home

Call Center  02-784-7884,088-022-8574

brainfitness.
brainfitness.

brainfitness

brainfitness

เป็นหลักสูตรที่ช่วยเน้นให้เด็กมีความรู้และมีความคิดอย่างฉลาดรอบด้าน (สำหรับเด็กอายุ 3-7ปี) โดยมีปรัชญาว่า  “การสร้างการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  คือ  การเรียนรู้ที่มีความสุขผ่านประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือทำเอง  ซึ่งกิจกรรมและเกมคือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก  เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์และเพิ่มพูนสติปัญญา ปลูกฝังทักษะทางการคิด (Thinking Skill) แบบมีเหตุผลเชิงตรรกะ เสริมสร้าง IQ.,EQ.เพื่อให้เด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตรฉลาดรอบด้าน เสริมสร้างทักษะชีวิต

TSS C  รับเด็กอายุ 3 ขวบ

คอร์สการคิดระดับต้นเพื่อปูพื้นฐานการทำงานของระบบสมอง เรียนรู้การสังเกต  ตีความ แยกแยะ ผ่านรูปภาพกิจกรรม เพื่อให้มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  เน้นการฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างง่าย

TSS D  รับเด็กอายุ 4 ขวบ

คอร์สการคิดระดับกลาง เรียนรู้การเชื่อมโยงเหตุผล จัดหมวดหมู่ การจัดอนุกรมแบบง่ายมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กมีความคิด ที่เป็นระบบ ฟังจับใจความได้

TSS E  รับเด็กอายุ  5 ขวบ

คอร์สการคิดขั้นสูงของเด็กเล็ก  เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เหตุผลอย่างง่าย  เน้นการคิดที่เป็นระบบ  นำไปสู้การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา

TSS F  รับเด็กอายุ 6 ขวบ

คอร์สพัฒนากระบวนการคิด  การคิดเชิงมโนทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์  กระตุ้นให้เด็กมีการสังเกตอย่างละเอียดลออ  การอดทนรอคอย  การปฏิบัติตามกติกา เสริมสร้างให้มีสมาธิในการทำงานให้มากขึ้น

TSS G  รับเด็กอายุ  7 ปี

คอร์สพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมให้เด็กแสดงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการทำงานสร้างทักษะการสื่อสารที่ดีและก่อให้เกิดความสุข  ทำให้องค์ความรู้แตกแขนงไม่รู้จบ  อันเป็นรากฐานนำไปสู้ความเชี่ยวชาญในอนาคต

5 Concept
Happiness ความสุขก่อเกิดจาการเล่นที่ประสบความสำเร็จ
Confidence ความมั่นใจก่อเกิดความกล้า
Skill ทักษะความชำนาญก่อเกิดความถูกต้อง
Focus การจดจ่อกับงานก่อเกิดสมาธิที่ดี
Experience ประสบการณ์ก่อเกิดความรอบรู้

bg-homepage-wp